Salgs- og leveringsbetingelser

1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende fra 1. januar 2020.

2. Generelle betingelser
2.1.Medmindre andet er aftalt skriftligt forud for Climates påbegyndelse af den aftalte opgave, finder disse salgs- og leveringsbetingelser anvendelse for alle ydelser og opgaver, herunder akutte, planlagte og ekstraarbejde, som Climates er rekvireret til af Kunden.

2.2. Climates forbeholder sig retten til at ændre disse salgs- og leveringsbetingelser uden forudgående varsel. Det er de salgs- og leveringsbetingelser, som til enhver tid måtte være tilgængelige på www.climates.dk, der er gældende mellem parterne.

3. Priser
3.1. Medmindre andet er aftalt i form af et skriftligt accepteret tilbud eller skriftlig aftale, gælder Climates til enhver tid gældende prislister. Bestilt eller påkrævet ekstraarbejde, samt ventetid, der ikke er nævnt i et accepteret tilbud, faktureres til gældende listepris eller tydeligt aftalte priser i gældende samarbejdsaftale.

3.1.1. Opgaver der ikke er i tilbud, udføres billigst i regning, dvs. faktureres efter medgået tid, maskiner, materialer, midler, kørsel, parkeringsafgifter etc. samt tilknyttede underleverandører, medmindre andet er aftalt skriftligt forud for igangsætning.

3.2. Hvis ikke andet er nævnt specifikt i fremsendte tilbud, overslag eller lignende, er vedståelsesfristen for Climates 20 arbejdsdage.

3.3. Akutte opgaver, hvor Climates tilkaldes til omgående assistance, tillægges udkaldsgebyr jf. gældende prisliste.

3.4. Opgaver der omhandler rengøring, sanering og desinfektion mv. efter forurening, farlige stoffer, fækalier, blod, bakterier, dødfundne, selvmord, ulykker med personskade og lignede, faktureres medgået personlige værnemidler, samt særligt timetillæg, ud over normale timesatser. Der henvises til branche arbejdsmiljø rådets retningslinjer, samt overenskomster.

3.5. Overtids tillæg faktureres med medgået tid, dog med henvisning til gældende overenskomst med minimum 2,5 timer på akutudkald uden for normal arbejdstid.

3.6. På udkald, samt opgaver der varer mere end 10 timer, kan Climates kræve betaling for forplejning 1:1 iht. gældende overenskomst.

3.6.1. Har Climates medarbejdere ikke mulighed for at komme hjem dagligt til egen bopæl, kan Climates kræve betaling for diæter og overnatning, iht. gældende skatteregler herom.

3.7. Priser for transport og medgået tid vil altid blive beregnet fra nærmeste center. Ved brug af underleverandører beregnes pris fra dennes skaffested, til dennes listepriser, samt med eventuelle tillæg for ventetid, bro, færge og lignende.

3.8. For opgaver og ordrer, som Climates udfører helt eller delvist med underleverandører, gælder underleverandørernes til enhver tid gældende prislister, medmindre andet er aftalt forud for igangsætning.

3.9. Medgået tid til øvelser og lignende, særlige påkrævet uddannelse og kundespecifikke sikkerhedsgodkendelse af Climates medarbejdere, betales medmindre andet er aftalt, af kunden. Kunden dækker både udgiften til kursus, samt medgået tid for Climates personale i forbindelse hermed.

3.10. Ved abonnementer, betaling for VIP-aftaler, Prioriteret Værdiredning, Vagtcentral-opkobling, Beredskabsaftaler mv. henvises til indgåede aftaler mellem Climates og kunden.

3.11. Priser reguleres en gang årligt pr. 1. januar, og er altid opgivet ekskl. moms. Timepriser, udkaldsgebyr og abonnementer reguleres iht. gældende regler. Maskiner, midler og materialer, reguleres iht. Nettoprisindekset for indenlands vare forsyning.

3.12. Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i de faktiske omkostninger, f.eks. om følge af lov- eller overenskomst- omstændigheder, reguleres vederlag /pris tilsvarende.

3.13. Til dækning af materielforsikring betales pt. 5 % af bruttolejeprisen på materiel. Alle fakturabeløb tillægges et miljøbidrag på 2,5 %.

4. Betalingsbetingelser og fakturering
4.1. Medmindre andet er skriftligt aftalt forud for en ordre, er betalingsbetingelserne netto 8 dage. Hvis sidste rettidige betalingsdag falder på en helligdag, eller i en weekend, skal betaling effektueres, så den indgår på Climates konto den sidste hverdag før sidste rettidige betalingsdag.

4.2. Kunden er pligtig til at oplyse eventuelt rekvisitionsnummer, skadenummer, ordrenummer eller anden reference, rettidigt og uden ugrundet ophold, til Climates, hvis denne skal fremgå af faktura. Mangle af samme berettiger ikke kunden til at tilbageholde eller udskyde betaling helt eller delvist.

4.3. Fakturering sker så vidt muligt senest 21 dage efter, at Climates har afsluttet sagen, og eventuelle underleverandør faktura tilknyttet sagen er modtaget.

4.4. Climates kan del fakturere på sager, hvor Climates vederlag forventes at overstige kr. 25.000,- og/eller leverancen forventes at løbe over mere end 30 kalenderdage.

4.5. Sker betaling ikke rettidigt, tilskriver Climates renter fra forfaldsdagen, svarende til 1,5% pr. påbegyndt måned.

4.6. Ved rykker for betaling, opkræves rykkergebyr i henhold til gældende lovgivning herom, dog minimum kr. 100,- pr. rykkerskrivelse.

4.7. Eventuelle rabatter og bonus bortfalder, hvis Kunden udelader rettidig betaling.

5. Prokura for Climates
5.1. Medmindre andet er aftalt forud for akut tilkald på opgaver, har Climates prokura til at udføre skadeforebyggende tiltag op til kr. 50.000, – uden yderligere accept fra kunden/skadelidte/rekvirent. Eventuel senere dækning gennem Kundens forsikringsselskab er Climates uvedkommende.

6. Climates forpligtelser
6.1. Climates er forpligtet til som minimum at levere de bestilte ydelser/opgaver i overensstemmelse med gældende brancheregler og – kutymer.

6.2. Climates skal altid efter bedste evne værne om Kundens værdier, herunder løsøre, adgangsnøgler og -kort mv.

6.3. Climates tilbyder alene leverancegaranti til aftalekunder, der har indgået en Beredskabs- og/eller Samarbejdsaftale, eller hvis dette udtrykkeligt fremgår af fremsendt accepteret tilbud. Climates vil derfor altid servicere aftalekunder forud for ikke-aftale-kunder i tilfælde af mangeskadesituationer og lignende.

6.4. Climates hæfter ikke for fejl og mangler i relation til opgaveudførsler, der kan tilskrives sædvanlig slitage, brug og lignende.

7. Opsigelse
7.1. Climates kan opsige alle aftaler med en kunde med 2 måneders varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt.

8. Kundens forpligtelser
8.1. Kunden skal rettidigt – og løbende – informere Climates om alle forhold, der har betydning for opgavens gennemførelse, herunder arbejdsmiljø, sikkerhed, forsinkelser mv. Eventuelle meromkostninger som følge heraf afholdes af Kunden.

8.2. Kunden skal uden ugrundet ophold rette henvendelse til Climates, hvis der erfares fejl eller mangler ved den aftalte leverance. Påståede fejl og mangler fra Climates side, skal på behørig vis dokumenteres af Kunden.

9. Tavshedspligt
9.1. Climates medarbejdere og Kundens medarbejdere er både under og efter opgavens udførsel underkastet tavshedspligt med hensyn til hhv. Kundens og Climates arbejdsmetoder og produktion, samt andre fortrolige forhold, som hhv. Climates medarbejdere eller Kundens medarbejdere måtte få kendskab til hos kunden eller om Climates.

10. Force Majeure
10.1 Ved force majeure suspenderes Climates forpligtigelser i henhold til indgående aftaler og opgaver. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (overenskomstmæssige såvel som overenskomst- stridige), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel og epidemi.

10.2. Hvis force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen med 30 dages skriftligt varsel.

10.3. Påberåbelse af force majeure skal ske skriftligt, og uden ugrundet ophold til den anden part.

10.4. Garanti på maksimalt 24 timers responstid og fremmøde på skadested træder ligeledes ud af kraft i de ovenfor nævnte tilfælde.

11. Forsikring og erstatning
11.1. Climates hhv. Decon-X har tegnet en erhvervs- og produktansvarsforsikring på 10 mio. DKK for person- og tingsskade. Erhvervsansvarsforsikringen dækker alene skader, der skyldes uagtsomhed fra Climates side efter dansk rets almindelige regler.

11.2. Climates dækker ikke skader, fejl eller mangler, som skyldes eller udspringer af arbejde udført i henhold til (manglende) instrukser og informationer fra Kunden eller dennes rådgiver, herunder, men ikke begrænset til fejlagtige byggetekniske løsninger/tegninger, som efterfølgende udløser krav om udbedring af fejl og mangler mv. imod Climates.

11.3. Medmindre det udtrykkeligt er aftalt mellem Kunden og Climates i tilbud eller aftalebrev, at Climates har påtaget sig en rådgivningsforpligtigelse overfor Kunden, hæfter Climates ikke for fejl eller mangler, som kan henføres til råd og anbefalinger fra Climates eller dennes underleverandør, til kunden. Det er Kundens pligt at søge rådgivning hos rette/relevant rådgivningsfirma, hvorfor Climates ikke kan drages til ansvar for anbefalinger, råd eller lignende, såvel skriftlige som mundtlige.

11.4. I forbindelse med skadeservicearbejde, nedbrydning og reetablering, hvor Climates beskadiger kundens indbo, ejendom, eller dele heraf, erstattes disse iht. gældende forsikringspraksis. Dvs. forskelle (alder, slid og patina) mellem de skadede og ikke skadede værdier, i et sammenhængende forhold, ikke berettiger kunden til erstatning for andet end det faktisk beskadigede.

11.5. Driftstab, avancetab eller andet indirekte tab erstattes ikke. Climates erstatningsansvar over for Kunden kan i intet tilfælde overstige 1 mio. kr. pr skade pr. kalenderår, uanset om erstatningsansvaret baserer sig på krav i eller uden for kontrakt som måtte følge af en udført opgave eller leverance.

11.6. Climates kan ikke drages til ansvar for arbejde udført af 3. part, med mindre at Climates udtrykkeligt har taget ansvaret herfor i fremsendte tilbud eller skriftlige aftaler forud for igangsætning af den aftalte arbejde / leverance.

11.7. Climates har tegnet tyveriforsikring for eget materiel. Kunden skal dog aktivt – eller i samråd med Climates, udføre/igangsætte nødvendige forebyggende tiltag på skadesteder/opgavelokationer, der kan forhindre simpelt tyveri fra Climates og dennes samarbejdspartnere.

11.8. Simpelt tyveri fra Climates på Kundens ejendomme eller lejemål, hvor tilstrækkelig sikring ikke er foretaget, erstattes af Kunden eller dennes forsikringsselskab med nyværdi, og uden afslag i forbrug frem til datoen for tyveri.

11.9. Erstatningskrav eller reklamationer skal anmeldes skriftligt til Climates uden ugrundet ophold, og senest inden 14 dage efter, at skaden, fejlen eller manglen er konstateret. Manglende eller forsinket henvendelse kan betyde at Climates afviser krav, fejl og mangler helt eller delvist. Det er kundens pligt at dokumentere kravet.

11.10. Udbedring af fejl og mangler, samt erstatningsarbejde, som skyldes Climates ansvar, kan alene igangsættes efter skriftlig accept fra Climates, hvis der er modtaget en tydelig omfangsbeskrivelse/erstatningsopgørelse af skaden, fejl og mangler, samt et tilbud eller overslag på udbedring, forud for udbedring.

11.11. Kunden udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler/adgangskort. I tilfælde af Climates medarbejderens tab af de overdragne nøgler/adgangskort, erstatter Climates omkostningen til reproduktion af den eller de tabte nøgler/adgangskort, men ikke andre skader eller tab lidt af Kunden. Omstilling/udskiftning af låsesystemer erstattes ikke.

12. Misligholdelse
12.1. Hvis Kunden misligholder indgåede aftaler, samt de til enhver tid gældende Salgs- og leveringsbetingelserne, berettiger sådan misligholdelse Climates til uden yderligere varsel at ophøre med/afbryde igangsatte opgaver, afhenter eventuelt materiel, og sende tilknyttet mandskab hjem for Kundens regning, og i øvrigt ophæve enhver aftale med kunden.

12.2. Climates forbeholder sig retten til at kræve erstatning eller kompensation som følge af ikke planlagt afbrydelse af aftalt arbejde, f.eks. fakturere for medgået tid og kørsel ved annullering af akut tilkald, eller forgæves kørsel/besigtigelser etc.

13. Følgeskade begrænsning
13.1. Tilkaldes Climates til akut følgeskade bekæmpelse efter storm, indbrud, hærværk, brand- og vandskader etc., udfører Climates alene følgeskade bekæmpelse iht. kundens instrukser samt rammebetingelser i gældende samarbejdsaftale.

13.2. Afdækning og sikring efter indbrud og brand sker efter gældende branchekotume og retningslinjer og kan udføres af Climates underleverandører.

13.3. Afdækning af klimaskærm efter storm etc. er alene at betragte som en midlertidig afdækning. Kunden er således forpligtet til uden ugrundet ophold at søge skaden udbedret permanent. Følgeskader eller nye skader på bygninger, materiel, værdier og indbo i øvrigt, som følge af nye vejrligssituationer der ødelægger den midlertidige afdækning, er Climates uvedkommende. Anmodes Climates om at reetablere en midlertidig afdækning betragtes dette på lige fod med en nytilkommen opgave. Alle afdækninger kan udføres af Climates underleverandører.

13.4. Ved vandskader og lignende, kan Climates udføre simple destruktive indgreb, som sikre imod yderligere skader, lige som vand opsamles eller bortledes i nødvendigt omfang for at begrænse den samlede skadeomkostning. Climates er her berettiget til at indkalde assistance via underleverandører.

14. Skimmelsvamp
14.1. Ved simple skimmelsvampeskader udbedrer og rådgiver Climates Kunden om afhjælpning af skaden, uden brug af eksterne rådgivere. Komplicerede skimmelsvampeskader udfører Climates alene med bistand fra ekstern rådgiver, hvorefter Climates ikke påtager sig noget ansvar for rådgivning. Det er Climates egenhændige beslutning, hvorvidt der er tale om en simpel eller en kompliceret skimmelsvampe skade. Kunden anbefales derfor at søge nødvendig uvildig rådgivning, forud for sanering af skimmelsvamp.

15. Persondataforordningen
15.1. Climates forpligter sig til at efterleve love om beskyttelse af personfølsomme oplysninger, iht. persondataforordningen.

15.2. Climates gemmer i nødvendigt omfang relevante personoplysninger i relation til de sager som Climates er rekvireret til, enten via telefon eller elektronisk.

15.3. Alle opkald til Climates vagtcentral på tildelte VIP-numre, Climates hovednummer og lignende, kan optages og må gemmes i op til 12 måneder.

15.4. Eventuelle modtagne personfølsomme oplysninger modtaget fra Kunden, eller fra tredjemand om Kunden, behandles i henhold til Climates persondatapolitik.

15.5. Handler Climates på vegne af 3. mand, f.eks. for ejendomsselskab, forsikringsselskab eller lignende, er det alene 3. mand der har ansvaret for information til skadelidte/kunde om retten til at få sine data slettet.

16. Uoverensstemmelser og tvister
16.1. Hvis Kunden ikke kan vedstå fremsendte faktura, skal Kunden uden ubegrundet ophold straks reklamere skriftligt til Climates.

16.2.  En tvist berettiger ikke Kunden til helt eller delvist at tilbageholde betaling, ligesom der ikke må ske en modregning, uden at der er modtaget en kreditnota fra Climates.

16.3.  Enhver ordre og aftale, der indgås mellem Climates og Kunden, er underlagt dansk ret, dog på nær dansk ret som henviser til udenlandsk ret. Krav udspringende af denne aftale kan alene anlægges ved Københavns Byret.